Skip to main content

Interface: AptosCoinInfoDtoJSON

moralis-monorepo / @moralisweb3/common-aptos-utils / AptosCoinInfoDtoJSON

Interface: AptosCoinInfoDtoJSON

@moralisweb3/common-aptos-utils.AptosCoinInfoDtoJSON

Table of contents

Properties

Properties

coin_type

Readonly coin_type: string


coin_type_hash

Readonly coin_type_hash: string


creator_address

Readonly creator_address: string


decimals

Readonly decimals: number


name

Readonly name: string


supply_aggregator_table_handle

Readonly supply_aggregator_table_handle: string


supply_aggregator_table_key

Readonly supply_aggregator_table_key: string


symbol

Readonly symbol: string


transaction_created_timestamp

Readonly transaction_created_timestamp: string


transaction_version_created

Readonly transaction_version_created: string