Skip to main content

Interface: AptosModuleStructInput

moralis-monorepo / @moralisweb3/common-aptos-utils / AptosModuleStructInput

Interface: AptosModuleStructInput

@moralisweb3/common-aptos-utils.AptosModuleStructInput

Table of contents

Properties

Properties

abilities

Readonly abilities: string[]


fields

Readonly fields: AptosModuleStructFieldInput[] | AptosModuleStructField[]


genericTypeParams

Readonly genericTypeParams: AptosGenericTypeParamInput[] | AptosGenericTypeParam[]


isNative

Readonly isNative: boolean


name

Readonly name: string