Skip to main content

Interface: AptosMoveModuleAbiJSON

moralis-monorepo / @moralisweb3/common-aptos-utils / AptosMoveModuleAbiJSON

Interface: AptosMoveModuleAbiJSON

@moralisweb3/common-aptos-utils.AptosMoveModuleAbiJSON

Table of contents

Properties

Properties

address

Readonly address: string


exposed_functions

Readonly exposed_functions: AptosModuleExposedFunctionJSON[]


friends

Readonly friends: string[]


name

Readonly name: string


structs

Readonly structs: AptosModuleStructJSON[]