Skip to main content

Interface: SolTokenMetadataJSON

moralis-monorepo / @moralisweb3/common-sol-utils / SolTokenMetadataJSON

Interface: SolTokenMetadataJSON

@moralisweb3/common-sol-utils.SolTokenMetadataJSON

Table of contents

Properties

Properties

metaplex

Readonly metaplex: SolMetaplexTokenJSON


mint

Readonly mint: string


name

Readonly name: string


standard

Readonly standard: string


symbol

Readonly symbol: string